Czy dziadkowie mają prawo żądać, aby sąd ustalił ich kontakty z wnukami?

Dość często się  zdarza, że konflikt pomiędzy rodzicami przenosi się również na dziadków, którzy tym samym stają przed problemem uzyskania kontaktu z własnymi  wnukami. Psychologowie podkreślają, że  taka sytuacja jest niekorzystna zarówno dla dziadków jak i dla ich wnuków. Czy  dziadkowie mogą więc wystąpić do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i opiekuńczego o uregulowanie ich kontaktów z wnukami? Oczywiście mogą- taką możliwość dają im przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na mocy tych przepisów dziadkom wprost przyznano prawo do kontaktów z wnukami. Ponadto zgodnie z brzmieniem uchwały Sądu Najwyższego  o sygnaturze III CZP 42/88: ,,Dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci.”  Uzasadniając swoją uchwałę Sąd Najwyższy  wskazał, iż: „Rodzice, jak to wyżej wywiedziono, mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra. Powinni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te, wynikające często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra”. Pamiętajmy, iż prawo do kontaktów dziadków z wnukami jest całkowicie niezależne od prawa przysługującego rodzicom dziecka, a przepisy odnoszące się do kontaktów dzieci z rodzicami mają zastosowanie nie tylko do kontaktów dziadków, ale również  rodzeństwa, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Warto wiedzieć, że nie ma żadnej sztywnej regulacji dotyczącej częstotliwości kontaktów pomiędzy dziadkami i wnukami. Każdorazowo decyzja ta należy do sądu.