Rozdzielność majątkowa- wszystko co trzeba wiedzieć.

Podstawową formą ustroju majątkowego jest wspólność majątkowa małżeńska. Jeżeli jednak małżonkowie decydują się na to, aby  rozdzielić swoje majątki, mogą to zrobić na dwa sposoby- albo przed notariuszem albo przed sądem. Pierwszy sposób, czyli zawarcie umowy przed notariuszem jest możliwy do wykonania tylko wtedy jeżeli oboje małżonkowie się na taką umowę zgodzą. Jeśli jednak między małżonkami nie ma porozumienia- jeden z małżonków chce ustanowić rozdzielność majątkową, a drugi się na to nie zgadza to pozostaje nam spróbować ustanowić rozdzielność majątkowa przed sądem. Zgodnie z brzmieniem art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:,, Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.” Co więc  może być ważnym powodem uzasadniającym ustanowienie rozdzielności majątkowej? Zgodnie z orzecznictwem polskich sądów przyjmuje się, że „ważnymi powodami”  mogą być między innymi: trwonienie majątku wspólnego przez jednego z małżonków, zaciąganie nieuzasadnionych długów, długotrwała separacja faktyczna małżonków,  hazard, brak porozumienia w zarządzie majątkiem, ochrona jednego z  małżonków przed egzekucją z majątku wspólnego, wyjątkowa, nieuzasadniona rozrzutność jednego z małżonków, celowe uchylanie się od pracy, alkoholizm czy narkomania połączone z trwonieniem majątku na używki. Pamiętajmy jednak, iż każda sytuacja jest inna i wymaga przeprowadzenia przez sąd wnikliwej oceny podczas postępowania sądowego. Warto też zapamiętać, iż sąd może także ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną- zgodnie z brzmieniem art. 52 § 2. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:,, Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.” Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami, którzy pozostawali we wspólności ustawowej lub umownej, z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa jest dopuszczalne w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu separacji faktycznej (życia w rozłączeniu) niemożliwe było już w tym dniu ich współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym. Natomiast  rozdzielność majątkowa ustanawiana w formie umowy notarialnej powstaje z dniem zawarcia przez małżonków przedmiotowej umowy.

.