Małżeństwo- jakie są prawa i obowiązki małżonków ?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami dochodzi do zawiązania szczególnego stosunku, z którego płyną określone prawa i obowiązki.

Przede wszystkim pamiętajmy, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny, ale  w braku porozumienia – każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Jakie są obowiązki małżeńskie? Małżonkowie od dnia zawarcia małżeństwa są obowiązani do: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności, a także współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Z tych obowiązków wynikają także kolejne np. obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny poprzez dostarczanie środków utrzymania, zamieszkanie czy też  osobiste starania o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Z tych obowiązków  nie zwalnia małżonków pozostawanie w rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Każdy z małżonków – oczywiście odpowiednio według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych  ma obowiązek przyczyniać się do zaspokajania potrzeb założonej przez zawarcie związku małżeńskiego rodziny. Co więcej – jeżeli jedno z małżonków nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Jakie są natomiast prawa małżonków? Do podstawowych praw wynikających z zawarcia związku małżeńskiego zalicza się: prawo noszenia nazwiska małżonka, prawo  zamieszkiwania w mieszkaniu przysługującym jednemu z małżonków, prawo do korzystania z przedmiotów urządzenia domowego drugiego małżonka oraz w razie przemijającej przeszkody prawo do pobierania należności przypadającemu jednemu z małżonków.