Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w sprawie o rozwód sąd okręgowy powinien ustalić czy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny  rozkład pożycia o charakterze trwałym uzasadniający orzeczenie rozwodu. Ponadto, ustalenie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego ma również istotne znaczenie w ustaleniu winy w doprowadzeniu do rozkładu pożycia małżeńskiego. W pierwszej połowie 2021 roku do sądów okręgowych w całej Polsce wpłynęło, aż 38 662 spraw o rozwód. Jakie są więc przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego i tak dużej ilości rozwodów? Według danych GUS najczęstszą przyczyną rozwodów jest niezgodność charakterów. Drugim w kolejności powodem rozstania jest niewierność małżeńska, trzecim natomiast nadużywanie alkoholu. Innymi częstymi przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego są także: nieporozumienia małżonków na tle finansowym, naganny stosunek do członków rodziny współmałżonka, dłuższa nieobecność, trudności mieszkaniowe, niedobór seksualny, różnice światopoglądowe. Przyczyny rozpadu małżeństwa możemy podzielić na: przyczyny zawinione, niezawinione i przyczyny, które w zależności od okoliczności danej sprawy mogą być uznane przez sąd za zawinione lub niezawinione. Przyczyny zawinione to np. nadużywanie alkoholu, agresja słowna i fizyczna, unikanie pracy, odmowa łożenia na utrzymanie rodziny, zdrada, poniżanie małżonka, niewłaściwy stosunek do dzieci, naganny  stosunek do rodziny partnera, przemoc ekonomiczna, zaniedbywanie rodziny, odmowa wzajemnej pomocy, hazard, uzależnienie od środków odurzających lub innego rodzaju uzależnienia. Przyczyny niezawinione to np. choroba psychiczna lub inna długotrwała choroba uniemożliwiająca wykonywanie obowiązków małżeńskich, niezgodność charakterów. Przyczyny, które zależnie od okoliczności można uznać za zawinione lub niezawinione to  np. różnica światopoglądów, duża różnica wieku, zmiana religii, bezpłodność,  dłuższa nieobecność.