Jak napisać pozew o alimenty?

Jak napisać pozew o alimenty?

Do którego sądu należy złożyć pozew o alimenty? Pozew o alimenty skierować można albo do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania pozwanego rodzica, albo według miejsca zamieszkania dziecka. Wybór należy do rodzica dziecka, który występuje z pozwem o alimenty. Czy od pozwu o alimenty przy jego wnoszeniu do sądu należy uiścić jakąś opłatę sądową? Nie, taki pozew o alimenty nie podlega opłacie sądowej zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o kosztach sądowych. Pozew o alimenty, jak każdy pozew powinien czynić zadość ogólnym warunkom pisma procesowego, czyli spełniać odpowiednie wymogi formalne. W pozwie o alimenty należy wskazać właściwy sąd, do którego pozew jest kierowany, wskazać osobę powoda, czyli tą która wnosi o zasądzenie alimentów. Osobą uprawnioną do wystąpienia z powództwem o alimenty dla dziecka będzie zawsze ono samo i na jego rzecz należy je zasądzać. Natomiast reprezentować je będzie jego przedstawiciel ustawowy (np. jedno z rodziców). W pozwie o alimenty musi znaleźć się żądanie, aby sąd zasądził określoną kwotę alimentów, płatnych miesięcznie. Ponadto należy wskazać dzień, od którego alimenty mają być płacone. Każda z okoliczności podnoszona w pozwie powinna być poparta konkretnym dowodem, np. zeznaniami świadków czy dokumentami. Pamiętajmy, że do pozwu koniecznie trzeba dołączyć jego odpis dla strony pozwanej oraz kserokopie załączników. W pozwie o alimenty wskazujemy także wartość przedmiotu sporu Wartość przedmiotu sporu w pozwie o alimenty określamy na podstawie art. 22 k.p.c. Zgodnie bowiem z art. 22 k.p.c.:,, W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.” Pamiętajmy też, że jeżeli rodzic dziecka planuje wystąpienie o alimenty na drogę postępowania sądowego powinien przygotować się do tego z odpowiednim wyprzedzeniem. Najpierw powinniśmy sporządzić listę wydatków miesięcznych jakie ponosimy w związku z usprawiedliwionymi potrzebami dziecka oraz zgromadzić odpowiednie dowody na poparcie tych twierdzeń np. faktury.