Rozwód.

Podobno do sądów napływa coraz więcej pozwów rozwodowych. Ograniczone wyjścia z domów z powodu koronawirusa, a także obawy o pracę lub zdrowie w niektórych przypadkach doprowadziły do powstania konfliktów i w rezultacie  do podjęcia decyzji o rozwodzie. Warto poznać podstawowe informacje związane z rozwodem. Jaka jest definicja rozwodu? Rozwodem nazywamy rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Wśród rozwodów możemy wyróżnić dwa typy: rozwód z orzekaniem o winie oraz  rozwód bez orzekania o winie. Jakie są przesłanki rozwodu? Według prawa polskiego, zgodnie z brzmieniem art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Te dwie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Aby sąd mógł stwierdzić, że  rozkład pożycia jest zupełny  to pomiędzy stronami muszą zostać zerwane więzi: duchowa, fizyczna, gospodarcza. Drugim warunkiem rozwodu jest trwałość rozpadu pożycia małżeńskiego. Występuje on wtedy, gdy rozpad ma charakter ostateczny, nieodwracalny. Tym samym nawet bardzo poważne nieporozumienia małżonków, trwające krótki okres, nie mogą uzasadniać rozwodu. Jakie są natomiast przeszkody rozwodowe? Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.