Jakie zasady obejmują adwokata pracującego w kancelarii adwokackiej?

Adwokata pracującego w kancelarii adwokackiej obejmują zasady etyki adwokackiej i godności zawodowej. Obowiązkiem każdego adwokata jest przestrzeganie norm etycznych oraz strzeżenie godności zawodu adwokackiego. Adwokat prowadzący kancelarię adwokacką powinien kierować się zasadami ustalonymi w uchwałach władz samorządu adwokackiego oraz w normach przyjętych przez środowisko adwokackie. Zasady etyki adwokackiej obowiązują również odpowiednio aplikantów adwokackich. Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów klientów. W czasie wykonywania czynności zawodowych adwokat korzysta z pełnej swobody i niezależności. Adwokat powinien wykonywać czynności adwokackie według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością i sumiennością. Adwokat powinien podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Z zawodem adwokata nie wolno łączyć takich zajęć, które ograniczyłyby niezawisłość adwokata. Przy wykonywaniu czynności zawodowych adwokata obowiązuje zachowanie zasad rzeczowości. Adwokat ma przy wykonywaniu czynności zawodowych wolność słowa. Znajdujące się w aktach adwokackich materiały są objęte tajemnicą adwokacką. Obowiązek przestrzegania przez adwokata tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie. Obowiązkiem adwokata jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu adwokata. Podczas widzeń z osobami pozbawionymi wolności adwokat powinien dbać o zachowanie powagi i godności zawodu. Niedopuszczalne jest porozumienie się adwokata ze stroną przeciwną z pominięciem jej obrońcy lub pełnomocnika. Wszelkie pozaprocesowe pertraktacje pojednawcze prowadzone z udziałem adwokatów i radców prawnych nie podlegają ujawnieniu. Adwokatowi nie wolno podejmować się sprawy przeciwko bliskiej jemu osobie. Adwokat jest obowiązany czuwać nad biegiem sprawy i  informować klienta o jej postępach i wyniku. Stosunek klienta do adwokata oparty jest na zaufaniu.