Czy alimenty wygasają automatycznie?

Dzisiaj omówię kwestię alimentów zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu od rodziców na rzecz ich dzieci. Alimenty takie zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nie wygasają automatycznie. Aby uchylić się  od  płacenia alimentów powinniśmy wystąpić  do sądu  z pozwem o uchylenie naszego obowiązku alimentacyjnego. Pozew kierujemy do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich. Właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania W pozwie zobowiązani jesteśmy podać nasze dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer pesel  ) oraz dane osoby uprawnionej do alimentów. Musimy  także wskazać wartość przedmiotu sporu, którą stanowi suma świadczeń alimentacyjnych za rok kalendarzowy.  Pozew należy  opłacić, a  opłata sądowa wynosi 5 % od wskazanej przez nas wartości przedmiotu sporu. Pozew musi zawierać także przytoczenie uzasadniających go okoliczności faktycznych mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a także wskazywać dowody na poparcie zgłoszonego żądania (np. dane świadków). Należy również dołączyć do akt sprawy prawomocny wyrok zasądzający alimenty. Przesłanką wystąpienia do sądu z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego może być fakt, iż  dziecko stało się samodzielne (ukończyło naukę, pracuje zawodowo lub może podjąć zatrudnienie) albo ma ku temu możliwości, ale ich  nie wykorzystuje. Wbrew często spotykanemu poglądowi uchylenie obowiązku alimentacyjnego nie zależy od kryterium wieku dziecka, ale od oceny  czy dziecko może utrzymać się samodzielnie, gdyż zgodnie z brzmieniem art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.