Jak zostać adwokatem i prowadzić własną kancelarię adwokacką?

Aby wykonywać zawód adwokata i pracować w kancelarii adwokackiej przede wszystkim musimy ukończyć studia prawnicze. Ale to dopiero początek drogi aby zostać adwokatem i posiadać własną kancelarię adwokacką. Ukończenie studiów prawniczych i zostanie prawnikiem pozwala nam przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. By podejść do egzaminu na aplikację adwokacką, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami. Do wniosku musimy dołączyć np. kwestionariusz osobowy, życiorys, oryginał lub odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3 zdjęcia kandydata na adwokata. Musimy także wnieść opłatę za egzamin wstępny na aplikację adwokacką i dołączyć do wniosku potwierdzenie jej uiszczenia. Nabór dla kandydatów na przyszłych adwokatów odbywa się raz w roku. Egzamin na aplikację adwokacką ma formę testu składa się ze 150 pytań z różnych dziedzin prawa- konstytucyjnego, karnego, postępowania karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, spółek prawa handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, postępowania administracyjnego, finansowego, europejskiego, ustroju sądów, samorządu adwokackiego oraz z zakresu etyki adwokackiej. By zdać egzamin, kandydat na adwokata musi uzyskać wynik co najmniej 100 punktów. Jeżeli uzyskamy ten wynik to zostaniemy wpisani na listę aplikantów adwokackich okręgowej rady adwokackiej. Aplikacja adwokacka trwa trzy lata i jest odpłatna. Każdy aplikant adwokacki w czasie trwania aplikacji adwokackiej musi mieć swojego patrona- adwokata. Podczas trwania aplikacji adwokackiej przyszli adwokaci uczęszczają na zajęcia teoretyczne i praktyczne, odbywają też praktyki w sądach i prokuraturach. Po odbyciu aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki musi przystąpić do egzaminu adwokackiego i uzyskać pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego. Egzamin adwokacki trwa kilka dni i polega na sporządzaniu pism i opinii prawnych. Jeżeli aplikant adwokacki uzyska pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego to zostanie wpisany na listę adwokatów wybranej przez siebie okręgowej rady adwokackiej.