Podział majątku po rozwodzie.

Majątek byłych małżonków możemy podzielić na kilka sposobów np. już podczas sprawy rozwodowej, u notariusza lub wytaczając sprawę o podział majątku wspólnego. Jeżeli strony nie są zgodne co do sposobu podziału czy też składników i wartości majątku, pozostaje nam jedynie przeprowadzenie sprawy o podział majątku. Wniosek o podział majątku składamy do sądu rejonowego wydziału cywilnego właściwego według miejsca położenia majątku. We wniosku powinniśmy wymienić jakie przedmioty podlegają naszym zdaniem podziałowi oraz podać ich wartość. Pamiętajmy też, aby dołączyć odpowiednie dokumenty np. wyrok rozwodowy, odpisy z księgi wieczystej czy też faktury/paragony. Gdy byli małżonkowie nie są zgodni co do wartości majątku, sąd powoła biegłego, aby oszacował jego wartość. Sąd podczas trwania postępowania ustali także, jak ma zostać przeprowadzony podział np. czy jeden z małżonków ma spłacić drugiego. Od wniosku o podział majątku wspólnego sąd pobiera opłatę- jeżeli wnosimy o zgodny podział majątku opłata stała wynosi 300 zł, gdy strony nie są zgodne- 1 000 zł. Warto pamiętać, że w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą składniki majątku, które nabyli oni podczas trwania małżeństwa np. nieruchomości (mieszkania, działki, domy), samochody, oszczędności (pieniądze małżonków są wspólne, nawet jeżeli podczas trwania małżeństwa mieli oni oddzielne konta), wyposażenie mieszkania ( sprzęty, meble). Do majątku wspólnego nie wlicza się natomiast rzeczy nabytych przed ślubem oraz spadków i darowizn przekazanych na rzecz jednego z małżonków. Pamiętajmy też, że skład majątku ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, zaś jego wartość według cen rynkowych z daty podziału.