Jak otrzymać pomoc prawnika( adwokata lub radcy prawnego) z urzędu?

Jak otrzymać pomoc adwokata z urzędu?
Pomoc prawnika z urzędu można otrzymać zarówno w sprawie karnej, jak i cywilnej( w postępowaniu procesowym i nieprocesowym)- w sprawie rodzinnej, spadkowej, dotyczącej prawa pracy.
Jednym z podstawowych praw oskarżonego w procesie karnym jest prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego- obrońcy. Dlatego też, zgodnie z treścią przepisu art. 78 § 1 kodeksu postępowania karnego oskarżony, który nie ma obrońcy(adwokata lub radcy prawnego) z wyboru, może żądać, aby wyznaczono mu adwokat lub radcę prawnego z urzędu. Musi on jednak w sposób należyty wykazać, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynajęcia prawnika bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.
Nieco inna procedura obowiązuje w przypadku starań o adwokata w sprawie cywilnej( a więc także rodzinnej). Adwokat taki może zostać ustanowiony już w toczącym się postępowaniu, albo jeszcze przed sprawą. Aby uzyskać pomoc prawną adwokata lub radcy prawego z urzędu należy do sądu, w którym sprawa się toczy złożyć wniosek o przyznanie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Do wniosku o przyznanie prawnika dołączamy oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (formularze dostępne są w internecie oraz bezpłatnie w sądach). We wniosku takim należy opisać swoją sytuację rodzinną i finansową oraz wskazać, że nie jesteśmy w stanie należycie bronić swoich praw przed sądem np. ze względu na stan zdrowia albo zawiłość sprawy. Sąd bada wniosek o ustanowienie prawnika z urzędu pod względem merytorycznym. Gdy sąd nabierze przekonania, że wnioskodawca nie może ponieść kosztów adwokata lub radcy prawnego oraz, że strona nie poradzi sobie bez profesjonalnego prawnika, postanawia o ustanowieniu adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Wnioskodawca ma możliwość wskazania imiennie adwokata, który miałby go reprezentować- należy wtedy podać imię i nazwisko adwokata oraz dokładny adres kancelarii adwokackiej, w której dany adwokat świadczy pomoc prawną. Jeżeli nie spotyka to żadnych przeszkód, dziekan okręgowej rady adwokackiej powinien wyznaczyć do udzielenia pomocy prawnej z urzędu, adwokata wskazanego przez stronę we wniosku.