Czy Sąd może wszcząć postępowanie o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu?

Tak. Sąd opiekuńczy może wszcząć postępowanie z urzędu w każdym przypadku powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających jego ingerencję. Wszczynając i prowadząc postępowanie opiekuńcze, zobowiązany jest kierować się nadrzędną zasadą dobra dziecka. Ponadto każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.
W przypadku mojego klienta Sąd wszczął właśnie takie postępowanie z urzędu. Sąd postanowił także zarządzić, w trybie natychmiastowym umieszczenie małoletniego dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Miło mi Państwa poinformować, iż pomimo tego, iż postępowanie trwa nadal, Sąd podzielił moje stanowisko i uchylił swoje wcześniejsze postanowienie. Tym samym dziecko już na tym etapie postępowania nie przebywa w placówce opiekuńczo- wychowawczej, a zamieszkało wraz z rodzicem.