Przestępstwo niealimentacji w polskim kodeksie karnym.

W dniu 31.05.2017 roku zmieniły się w Polsce przepisy dotyczące przestępstwa niealimentacji. Zgodnie z nowym brzmieniem art.  209 kodeksu karnego:

,, § Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  • 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Zmiana ma doprowadzić do skuteczniejszej egzekucji należności alimentacyjnych od osób uchylających się od tego obowiązku, gdyż przepisy zostały zaostrzone.

Nie podlega jednak karze sprawca przestępstwa określonego w art. 209 § 1 k.k., który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

Ściganie przedmiotowego  przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Z pomocy adwokata może więc skorzystać zarówno osoba oskarżona o popełnienie tego czynu, jak i osoba pokrzywdzona przestępstwem.